Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Wymogi dla osoby aplikującej o Certyfikat Psychoterapeuty PTPA

Minima godzinowe

 • Całościowy, co najmniej 4-letni kurs psychoterapii jungowskiej obejmujący minimum 600 godzin kształcenia teoretycznego oraz umiejętności i metod praktycznych, zgodny z programem szkoleniowym SAJ/PTPA.
 • 250 godzin własnego doświadczenia terapeutycznego na przestrzeni minimum 3 lat – potwierdzone zaświadczeniem od analityka jungowskiego – członka uznanej grupy członkowskiej IAAP lub członka indywidualnego IAAP
 • 150 godzin superwizji: indywidualnej (minimum 100h) i grupowej (minimum 50h) – zaświadczenie od superwizora
 • 360 godzin stażu w placówce ochrony zdrowia psychicznego umożliwiającej dostęp do pacjentów reprezentujących szeroką gamę zaburzeń psychicznych. Kierownikiem stażu musi być certyfikowany psychoterapeuta.
 • 360 godzin superwizowanej praktyki psychoterapeutycznej na przestrzeni minimum 2 lat po ukończeniu 4-letniego kursu – zaświadczenie od superwizora rekomendowanego przez IAAP lub akceptowany w IAAP instytut analityczny.
 • Rekomendacja superwizora zaświadczająca o gotowości kandydata do certyfikacji oraz posiadaniu niezbędnej wiedzy, praktyki, cech oraz dojrzałości osobistej wymaganych do świadczenia psychoterapii.
 • 2 lata praktyki psychoterapeutycznej w wymiarze nie mniejszym niż 15 sesji tygodniowo po ukończeniu kursu. Okres dwóch lat może zostać zmniejszony do jednego roku w przypadku osób, które już posiadają certyfikat psychoterapeuty wydany przez uznaną instytucję szkoleniową o standardach nie niższych niż obecne w SAJ/PTPA.
 • Do egzaminu mogą być dopuszczone jedynie osoby będące Członkami PTPA/SAJ z uregulowanymi składkami członkowskimi.

Uwaga!

 • Podanych wartości minimalnych nie należy traktować jako wystarczającego osiągnięcia. W praktyce kandydaci do certyfikatu przeważnie mają większą niż minimalna ilość godzin analizy, superwizji i praktyki własnej.
 • Analiza szkoleniowa, superwizja indywidualna oraz superwizja grupowa odbywana u uprawnionych analityków jungowskich muszą trwać w sposób ciągły co najmniej do dnia pomyślnie zdanego egzaminu końcowego. W uzasadnionych przypadkach, zgodnie ze standardami IAAP, możliwa jest jednorazowa przerwa w analizie własnej trwająca maksymalnie do pół roku.
 • Przerwa w superwizji indywidualnej w trakcie wykonywania pracy psychoterapeuty przez kandydata jest niedopuszczalna. Kandydat powinien brać udział w co najmniej czterech sesjach superwizji grupowej rocznie.
 • Kandydat do certyfikatu powinien stale brać udział w kształceniu w zakresie psychologii analitycznej, również po skończeniu 4-letniego kursu, za pośrednictwem szkoleń, konferencji, seminariów klinicznych oraz studiów osobistych nad literaturą fachową, itp.
 • Osoba szkoląca się ma obowiązek przesyłać do komisji szkoleniowej raz w roku, aż do egzaminu końcowego, samoewaluację z informacją o odbytych godzinach analizy, superwizji indywidualnej oraz grupowej oraz zajęć teoretycznych – wzór arkusza do samooceny poniżej.
 • Niemożność wykazania powyższych aktywności może skutkować nie dopuszczeniem do egzaminu bądź nałożeniem na aplikanta dodatkowych zadań w kształceniu.
 • Godziny superwizji grupowej liczą się od czasu rozpoczęcia przez kursanta własnej praktyki psychoterapeutycznej.
 • Godziny superwizji grupowej odbytej w ramach zajęć w 4-letnim kursie nie wliczają się do wymogu godzin superwizji grupowej.
 • Po ukończeniu kursu 4-letniego od psychoterapeuty w szkoleniu oczekiwane jest kształcenie samodzielne, ustawiczne, organizowane na własną rękę w zakresie zarówno psychologii analitycznej oraz szerzej pojętej profesjonalnej psychoterapii. Może to być np. udział w konferencjach, szkolenia, dyskusje, prezentacje kliniczne, wykłady czy seminaria organizowane przez ośrodki w kraju i za granicą.
 • Uwaga: osoba nie spełniająca powyższych wymogów traci prawo posługiwania się tytułem „psychoterapeuta w szkoleniu” oraz uwiarygodniania swojej pracy zawodowej za pomocą jakichkolwiek dokumentów wydawanych przez SAJ/PTPA.

WAŻNE DOKUMENTY

Arkusz do samoewaluacji PTPA

SAMOOCENA_PTPA_ARKUSZ

Podanie dla osoby aplikującej do otwarcia procedury certyfikacyjnej

Podanie dla Aplikanta

STANDARDY KLINICZNE WYMAGANE OD KANDYDATA W PROCESIE CERTYFIKACJI NA PSYCHOTERAPEUTĘ

STANDARDY WERYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNYCH KANDYDATA NA CERTYFIKOWANEGO PSYCHOTERAPEUTĘ PTPA 2022