Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Kurs psychologii analitycznej i psychoterapii jungowskiej organizowany przez

Stowarzyszenie Analityków Jungowskich (SAJ)

oraz Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej (PTPA)

Założenia organizacyjno-programowe szkolenia

Stowarzyszenie Analityków Jungowskich oraz Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej organizują kurs psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej. Jest to czteroletnia szkoła, spełniająca przyjęte w naszym kraju oraz w społeczności międzynarodowej standardy kształcenia psychoterapeutów. Pierwszą edycję  niniejszego kursu zorganizowało Międzynarodowe Towarzystwo Psychologii Analitycznej w 1998 roku. Uczestnicy szkolenia powołali w 2001 roku Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej. Do 2010 roku kurs posiadał akredytację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2015 roku kurs posiada akredytację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej, zgodną z wymogami NFZ. Program spełnia wymogi Polskiej Rady Psychoterapii i Polskiej Federacji Psychoterapii. Począwszy od roku 2020 kurs jest współorganizowany przez SAJ oraz PTPA.

Szkolenie opiera się na modalności analitycznej, według psychologii stworzonej przez Carla Gustawa Junga. Program szkolenia powstał w bliskiej współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Psychologii Analitycznej z siedzibą w Zurychu – organizacją atestującą szkolenie analityków jungowskich na całym świecie.

Bazę kliniczną szkolenia stanowi Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (Szpital Tworkowski) w Pruszkowie. MSCZ jest współpracownikiem SAJ/PTPA w organizacji kursu.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • Osób pragnących zdobyć zawód i kompetencje psychoterapeuty, w tym również osób już pracujących z ludźmi: lekarzy, psychologów, pedagogów, itp.
  • Psychoterapeutów, chcących rozwinąć swoje kompetencje w podejściu jungowskim.
  • Osób zamierzających w przyszłości szkolić się w celu uzyskania kwalifikacji analityka jungowskiego.

 Cele kształcenia

Celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz doświadczenie kliniczne, umożliwiające im rzetelne i zgodne z międzynarodowymi i krajowymi normami wykonywanie zawodu psychoterapeuty w podejściu jungowskim.

Kompetencje zawodowe uczestnika

W przypadku ukończeniu szkolenia i zdania egzaminów pośrednich i końcowych uczestnik zdobędzie kompetencje zawodowe psychoterapeuty i będzie zdolny do samodzielnego prowadzenia psychoterapii rozumianej zarówno jako krótko i długoterminowe świadczenie zdrowotne skierowane do osoby cierpiącej na szeroką gamę zaburzeń psychicznych, jak i metody samopoznania i samorozwoju. Będzie potrafił zaburzenia te zdiagnozować zgodnie z obowiązującymi normami oraz rozpoznać przypadki wymagające konsultacji z lekarzem psychiatrą. Otrzyma certyfikat „psychoterapeuty”, wydany przez SAJ oraz będzie mógł starać się o certyfikaty zewnętrznych podmiotów certyfikujących psychoterapeutów zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Prezesa NFZ oraz Ministra Zdrowia oraz o inne dyplomy zawodowe.

Części składowe szkolenia

  • Kurs– część wstępna 1,5 roku + część kliniczna 2,5 roku (razem przez 4 lata 600 godzin, wykładów i seminariów oraz godzin kształcenia umiejętności praktycznych)
  • Moduł uzupełniający medyczny(30 godzin) – dla osób o wykształceniu innym niż medyczne
  • Moduł uzupełniający podstaw psychologii(30 godzin) – dla osób o wykształceniu innym, niż psychologiczne
  • Indywidualna terapia szkoleniowa (minimum 250 godzin) prowadzona przez analityka jungowskiego certyfikowanego w IAAP (Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii Analitycznej). Terapia szkoleniowa powinna trwać minimum 3 lata aż do egzaminu końcowego.
  • Superwizja indywidualna i grupowa (minimum 150 godzin, w tym minimum 100 godzin superwizji indywidualnej) prowadzona przez certyfikowanego analityka jungowskiego, posiadającego rekomendację superwizora ze strony IAAP. Superwizji należy podlegać aż do egzaminu końcowego.
  • Staż psychoterapeutyczny w zaakceptowanym przez SAJ ośrodku, umożliwiającym dostęp do pacjentów reprezentujących szeroką gamę zaburzeń psychicznych (400 godzin).

Całkowity czas treningu: minimum 1430 godzin

Część teoretyczna – 4-letni kurs (600h) szkolenia realizowany jest w czasie 40 zjazdów weekendowych (sobotnio-niedzielnych; po 15 godzin dydaktycznych). Zjazdy dla modułu uzupełniającego odbywają się w oddzielnych terminach. Terminy zjazdów zostaną podane kursantom ze stosownym wyprzedzeniem.

Pierwsze półtora roku szkolenia (część wstępna) przybliża uczestnikom ogólne zagadnienia z zakresu teorii jungowskiej i jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych psychologią analityczną, niezależnie od tego, czy zamierzają w przyszłości pracować z pacjentami, czy szkolą się z powodu osobistych zainteresowań czy dla własnego wzbogacenia. Po ukończeniu uczestnicy otrzymają dyplom „podstaw psychologii jungowskiej”.

Kształcenie od 2,5 roku szkolenia (w części klinicznej) będzie możliwe dla osób zainteresowanych pracą kliniczną z pacjentami i które otrzymają rekomendację do prowadzenia psychoterapii pod superwizją lub warunkową zgodę na kontynuację szkolenia. Ta część szkolenia będzie zawierała więcej zajęć z kanonu psychoterapii (psychopatologia, techniki terapeutyczne, itp.) i ma stanowić przygotowanie do rozpoczęcia pracy z pacjentami pod superwizją. Najpóźniej na początku tego etapu należy zacząć analizę własną.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu połówkowego i rozpoczęciu trzeciego roku szkolenia oraz uzyskaniu od egzaminatorów rekomendacji do rozpoczęcia praktyki kursanci otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w kursie oraz prawo do posługiwania się tytułem „psychoterapeuta w szkoleniu” oraz pracy z pacjentami pod stałą superwizją.

Uczestnicy – po ukończeniu części teoretycznej szkolenia oraz spełnieniu wszystkich kryteriów minimalnych oraz egzaminie dyplomowym – będą mogli ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (PTPA).