Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Zarówno Zarząd PTPA, jak i Komisja Szkoleniowa PTPA – mając na uwadze wieloletnie i często trudne starania członków PTPA o ustanowienie rangi naszego Towarzystwa jako organizacji psychoterapeutycznej –  pragną ułatwić Państwu właściwe, a przez to profesjonalne, prezentowanie swoich kompetencji w przestrzeni publicznej, związane z posługiwaniem się tytułami takimi jak: psychoterapeuta, psychoterapeuta jungowski, psychoterapeuta analityczny oraz oferowania usług psychoanalizy lub analizy jungowskiej.

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem PTPA:

Do posługiwania się tytułami „psycholog analityczny”, „analityk jungowski” lub „psychoanalityk jungowski” oraz „psychoterapeuta jungowski” uprawnieni są jedynie członkowie Towarzystwa, którzy odbyli stosowne szkolenie, obejmujące teorię, doświadczenie własne i doświadczenie w pracy pod superwizją i zdali wymagane egzaminy i uzyskali certyfikat wydawany przez uprawnione do tego instytucje, potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii i psychologii analitycznej.

Używanie tytułu psychoterapeuty wymaga więc posiadania certyfikatu psychoterapeuty jednej z polskich instytucji certyfikujących. Osoby, które nie posiadają certyfikatu, o ile prowadzą praktykę kliniczną i nie otrzymały rekomendacji by wstrzymać się od pracy terapeutycznej, nawet jeśli ukończyły już część teoretyczną szkolenia, mają prawo do posługiwania się terminem: psychoterapeuta w szkoleniu

Ukończenie jedynie części teoretycznej szkolenia – bez spełnienia innych wymagań organizacji certyfikujących i zdania egzaminu końcowego – nie uprawnia do posługiwania się terminem: psychoterapeuta. Jest to jedynie spełnienie jednego z elementów i wymogów tzw. szkolenia całościowego, które obejmuje również pozostałe elementy, takie jak superwizja, analiza własna, staż kliniczny, praktyka zawodowa, itp. 

Każda osoba będąca w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego (czyli do dnia zdania egzaminu certyfikacyjnego, po spełnieniu wszystkich wymogów), powinna zamieścić we wszelkich materiałach o sobie / ofertach / reklamach, w których występuje informacja o prowadzeniu terapii, informację o byciu w trakcie szkolenia organizowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej. Jest to bardzo ważna zasada etyczna, zgodnie z którą nie tylko potencjalnym i aktualnym pacjentom, ale wszystkim osobom zainteresowanym, należy się pełna informacja o edukacji terapeuty oraz o instytucji, w której szkoli się. 

Przypominamy również, że każdy psychoterapeuta w szkoleniu jest zobowiązany do własnej analizy oraz superwizji szkoleniowej, a także ustawicznego kształcenia oraz składania rocznych raportów aż do dnia egzaminu końcowego. Jeżeli z jakiegoś powodu konieczna jest przerwa w analizie i/lub superwizji, ewentualnie w praktyce klinicznej, lub kandydat nie spełnia powyższych warunków wówczas traci prawo posługiwania się tytułem psychoterapeuty w szkoleniu. 

Takie wymagania i standardy obowiązują we wszystkich profesjonalnych organizacjach psychoterapeutycznych, w tym również tych, do których należy PTPA: Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiej Rady Psychoterapii i Federacji Towarzystw Psychoanalitycznych.

Niewłaściwe posługiwanie się tytułem psychoterapeuty czy prezentowanie zakresu oferowanych usług wprowadza w błąd potencjalnych i aktualnych pacjentów. Nieuprawnione używanie tytuł psychoterapeuty, oprócz potencjalnej szkody dla pacjenta, może również pociągnąć za sobą różne konsekwencje – od krytyki ze strony środowiska, przez skargę etyczną, aż po zagrożenie dla statusu w psychoterapeutycznych organizacjach członkowskich. 

Przypominamy również, że usługę psychoanalizy, psychoanalizy jungowskiej oraz analizy jungowskiej mają prawo oferować jedynie certyfikowani analitycy jungowscy. Powoływanie się na International Association for Analytical Psychology (IAAP) zarezerwowane jest dla routerów (kandydatów) i analityków (członków IAAP lub zrzeszonych w IAAP instytutów). Ponadto od 2019 roku IAAP wymaga, aby routerzy przed przystąpieniem do egzaminu końcowego posiadali certyfikat psychoterapeuty, co dodatkowo podkreśla istotność spełnienia odpowiednich wymogów. O ile ktoś nie posiada certyfikatu analityka jungowskiego, błędne jest również publiczne informowanie o „pracy w nurcie psychoanalizy jungowskiej” lub „analizy jungowskiej”. Prawidłowa jest informacja o pracy w nurcie „psychologii analitycznej” lub „psychologii jungowskiej”. Nieprawidłowe jest także posługiwanie się dyplomem ukończenia 4-letniej części kursowej szkolenia w celu stworzenia pozorów posiadania certyfikatu psychoterapeuty.

Celem naszego środowiska jest troska o dobro pacjenta oraz o to, aby tytuły psychoterapeuty i analityka jungowskiego kojarzyły się z najwyższym poziomem kwalifikacji. Zachęcamy więc do rzetelnego przedstawiania w przestrzeni publicznej informacji o sobie oraz o oferowanych przez siebie usługach.