Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Analiza jungowska to dialektyczny proces zachodzący pomiędzy analitykiem i pacjentem,  którego celem jest praca nad treściami nieświadomymi.  Połączenie świadomości i nieświadomości następuje w centralnym punkcie nazwanym przez Junga Jaźnią. Analiza jest procesem zwracającym uwagę na rozwój duchowy człowieka.

Analiza trwa zazwyczaj wiele lat i przechodzi przez różne etapy. Jung rozróżnia następujące fazy tej pracy:  etap poznania, akceptacji i integracji treści nieświadomych z istniejącą strukturą osobowości. Od psychoterapii różni ją intensywność i głębokość relacji oraz czas trwania i częstotliwość procesu. Inne są także założenia dotyczące roli analityka, albowiem analiza wiąże się z dialogiem, współpracą i wymianą oraz jej punkt wyjściowy ,,związany  z ukierunkowaniem na cel” (teleologiczny punkt widzenia),   a nie na przyczynę dysfunkcji.