Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

STATUT TOWARZYSTWA OBOWIĄZUJĄCY OD 4 MARCA 2017 R., OCZEKUJĄCY NA REJESTRACJĘ W KRS

 

«POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGII ANALITYCZNEJ»

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej jest towarzystwem osób zawodowo wykorzystujących psychologię analityczną do diagnozy i psychoterapii. Termin psychologia analityczna odnosi się do kierunku psychologii stworzonej przez C. G. Junga.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Towarzystwo nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej”.

§ 2

 1. Towarzystwo działa w oparciu o przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 07.04.1989 r. (Dz. Ustaw nr 20) oraz postanowienia niniejszego statutu.
 2. Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska i zagranica, zaś siedziba mieści się we Wrocławiu.

§ 4

Towarzystwo nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu.

§ 5

Towarzystwo posługuje się pieczęcią o nazwie «Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej».

§ 6

Działalność Towarzystwa opiera się przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków.

§ 7

Do posługiwania się tytułami „psycholog analityczny”, „analityk jungowski” lub „psychoanalityk jungowski” oraz „psychoterapeuta jungowski” uprawnieni są jedynie członkowie Towarzystwa, którzy odbyli stosowne szkolenie, obejmujące teorię, doświadczenie własne i doświadczenie w pracy pod superwizją i zdali wymagane egzaminy i uzyskali certyfikat wydawany przez uprawnione do tego instytucje, potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii i psychologii analitycznej.

Rozdział 2

Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji

§ 8

Celem Towarzystwa jest:

 1. Promowanie psychologii analitycznej w Polsce i zagranicą.
 2. Popularyzacja wiedzy na temat psychologii analitycznej wśród osób zajmujących się psychoterapią i pomocą psychologiczną.
 3. Udzielanie różnych form wsparcia osobom intensywnie szkolącym się w psychologii analitycznej.
 4. Gromadzenie funduszy na działalność Towarzystwa.
 5. Integrowanie i reprezentowanie w kraju i zagranica środowiska analityków jungowskich oraz osób szkolących się w psychologii analitycznej w Polsce.”

§ 9

Cele Towarzystwa realizuje się w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie różnych form profesjonalnego szkolenia dla osób dążących do uzyskania zawodowych kwalifikacji z zakresu psychologii analitycznej.
 2. Utrzymywanie stałego kontaktu i współpracy z International Association for Analytical Psychology, Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym oraz innymi międzynarodowymi i krajowymi stowarzyszeniami o podobnych celach działania.
 3. Tworzenie oraz realizację programów z zakresu psychologii analitycznej z funduszy zewnętrznych oraz własnych.
 4. Prowadzenie (także na zlecenie) form nowatorskich i kreatywnych umożliwiających zastosowanie psychologii analitycznej w praktyce.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 6. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla lekarzy, psychologów, psychoterapeutów i innych osób zainteresowanych problematyką psychologii analitycznej.
 7. Udzielanie członkom Towarzystwa pomocy prawnej i zawodowej.
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkami Towarzystwa mogą być psycholodzy analityczni, osoby biorące udział w profesjonalnym szkoleniu w dziedzinie psychologii analitycznej oraz osoby aktywnie wspierające rozwój psychologii analitycznej.
 2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

§ 11

 • członków zwyczajnych
 • członków nadzwyczajnych
 • członków wspierających
 • członków honorowych

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym PTPA może być osoba fizyczna posiadająca prawną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe założenia Towarzystwa, również cudzoziemcy (mieszkający i nie mieszkający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej). Członkami zwyczajnymi PTPA mogą być jedynie psycholodzy analityczni oraz lekarze, psycholodzy i psychoterapeuci, którzy od co najmniej 4. lat uczestniczą w atestowanym przez PTPA szkoleniu w zakresie stosowania psychologii analitycznej oraz członkowie założyciele.
 2. Członkiem nadzwyczajnym PTPA może być osoba fizyczna posiadająca prawną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe założenia Towarzystwa, również cudzoziemcy (mieszkający i nie mieszkający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
 3. Członkiem wspierającym PTPA może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową, akceptująca statutowe założenia Towarzystwa. Osoba prawna działa w Towarzystwie poprzez swojego przedstawiciela.
 4. Członkiem honorowym PTPA może być osoba fizyczna, która w wyjątkowy sposób przyczyniła się do rozwoju idei i realizacji celów Towarzystwa.
 5. Członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających przyjmuje się na mocy uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i rekomendacji dwóch członków zwyczajnych oraz opłaceniu wpisowego.
 6. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 13

 1. Członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających przyjmuje się na mocy uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i rekomendacji dwóch członków zwyczajnych oraz opłaceniu wpisowego.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 14

Prawa członków:

1.Członek zwyczajny ma prawo:

a.            Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.
b.            Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
c.            Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa.
d.            Korzystać z pomocy Towarzystwa.

 

2.Członkowie nadzwyczajni, wspierający i honorowi mają prawo:

a.            Zgłaszać Zarządowi wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa.
b.            Korzystać z pomocy Towarzystwa.

§ 15

Obowiązki członków:

 1. Uczestnictwo w pracach Towarzystwa.
 2. Przestrzeganie Statutu i uchwał władz Towarzystwa oraz opłacanie składek członkowskich.
 3. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

§ 16

Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 17

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego.
 3. Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania Statutu Towarzystwa bądź uchwał Zarządu, poprzedzonego pisemnym upomnieniem.
 4. Wykluczenia z Towarzystwa uchwałą Zarządu z powodu rażącego lub uporczywego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał władz i regulaminów obowiązujących w Towarzystwie (w szczególności z powodu naruszenia zasad etyki zawodowej).
 5. Osoba, której członkostwo ustało z powodów określonych w ust. 3 i 4, może odwoływać się od decyzji Zarządu dotyczącej ustania jej członkostwa w Towarzystwie. Odwołanie powinno być adresowane do Walnego Zgromadzenia i złożone w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wydanej przez Zarząd decyzji. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji Zarządu.
 6. Pozbawienie godności członka honorowego następuje decyzją Zarządu. W odwołaniu ma zastosowanie ust. 5.

Rozdział 4

Władze Towarzystwa i jednostki terenowe

§ 18

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych Towarzystwa.
 2. Zarząd Towarzystwa.
 3. Komisja rewizyjna.
 4. Komisja Etyki

§ 19

Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 20

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, a co 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 6 tygodni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 22

Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków zwyczajnych Towarzystwa, wówczas w drugim terminie uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez obecnych członków zwyczajnych.

Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej, niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie. Zasady tej nie stosuje się jednak do uchwały dotyczącej zmiany Statutu lub rozwiązania Towarzystwa.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.
 2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji rewizyjnej.
 3. Wybór i odwołanie prezesa i członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki.
 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego.
 5. Nadawanie godności członka honorowego.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutowych lub rozwiązywaniu się Towarzystwa.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

§ 24

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

 1. Z własnej inicjatywy.
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Towarzystwa.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 25

Zarząd jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd Towarzystwa składa się nie więcej niż z dziesięciu członków. Zarząd wybiera spośród swojego grona sekretarza i skarbnika. Pracami Zarządu kieruje prezes. Funkcje pierwszego i drugiego wiceprezesa pełnią odpowiednio prezes elekt następnej kadencji i prezes poprzedniej kadencji

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa.
 2. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 3. Dysponowanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.
 4. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 7. Uchwalanie planów działalności Towarzystwa.
 8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych, wspierających i honorowych.
 9. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosowanych decyzji ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
 10. Każdy członek zarządu i pozostałych Władz Towarzystwa zobowiązany jest do sumiennego przyjęcia mandatu i pilnego spełniania swych obowiązków.
 11. Trzykrotna z rzędu nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu Zarządu lub pięciokrotna (nie kolejna) nieusprawiedliwiona nieobecność w ciągu każdego roku kadencji, powoduje automatyczną utratę mandatu członka Zarządu Towarzystwa.
 12. W przypadku gdy w toku kadencji liczba członków Zarządu pomniejszy się, Zarząd może w to miejsce dokooptować nowych członków z tym, że może to dotyczyć nie więcej niż 4 członków Zarządu.

§ 27

 1. Każdy członek zarządu i pozostałych Władz Towarzystwa zobowiązany jest do sumiennego przyjęcia mandatu i pilnego spełniania swych obowiązków.
 2. Trzykrotna z rzędu nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu Zarządu lub pięciokrotna (nie kolejna) nieusprawiedliwiona nieobecność w ciągu każdego roku kadencji, powoduje automatyczną utratę mandatu członka Zarządu Towarzystwa.
 3. W przypadku gdy w toku kadencji liczba członków Zarządu pomniejszy się, Zarząd może w to miejsce dokooptować nowych członków z tym, że może to dotyczyć nie więcej niż 4 członków Zarządu.

§ 28

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków spośród których wybiera się przewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 3. Wnioskowanie i zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 5. W przypadku gdy w toku kadencji liczba członków Komisji Rewizyjnej pomniejszy się, Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zwyczajnych Towarzystwa, które w drodze wyborów uzupełni jej skład.

§ 29

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§ 30

Komisja Etyki składa się z 3 lub 5 członków. Komisja Etyki wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 31

Do kompetencji Komisji Etyki należą:

 1. Dbanie o poprawność zasad etycznych obowiązujących w PTPA.
 2. Ocena przestrzegania przez członków PTPA Statutu PTPA w części dotyczącej etyki.
 3. Formułowanie zaleceń etycznych dla członków PTPA.
 4. Składanie wniosków o zmiany w Statucie, szczególnie w części dotyczącej etyki, kierowanych do Walnego Zgromadzenia.
 5. W przypadku gdy w toku kadencji liczba członków Sądu Koleżeńskiego pomniejszy się, Sąd może w to miejsce dokooptować nowych członków, z tym, że może to dotyczyć nie więcej niż 2 członków jednocześnie.
 6. W przypadku gdy w toku kadencji liczba członków Sądu Koleżeńskiego pomniejszy się o więcej niż 2. członków jednocześnie, Sąd Koleżeński występuje do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zwyczajnych Towarzystwa, które w drodze wyborów uzupełni jego skład.

§ 32

Członkowie Towarzystwa mogą pełnić najwyżej jedną funkcję w ramach struktur Towarzystwa, na które składają się: Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Etyki.

§ 33

Członkowie Komisji Etyki mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§ 34

Komisja Etyki zbiera się z częstością adekwatną do ilości rozpatrywanych spraw, gwarantując terminowość ich rozpatrzenia, jednak nie rzadziej niż co 3 miesiące.

§ 35

Rozpatrywanie każdej zgłoszonej do Komisji Etyki sprawy powinno rozpocząć się w czasie najbliższego zebrania Komisji Etyki i zakończyć w ciągu 6. miesięcy. W przypadku niemożności dotrzymania terminu Komisja Etyki powinna sporządzić do Zarządu pisemny raport z uzasadnieniem.

§ 36

W składzie Komisji Etyki zawieszony jest członek PTPA wobec, którego rozpatrywana jest jakakolwiek sprawa. Na jego miejsce na czas rozpatrywania sprawy Komisja Etyki powołuje innego członka. W tym przypadku nie ma zastosowania par. 31 ust. 5. W pełnieniu wszelkich innych funkcji w Towarzystwie zawieszony jest członek PTPA wobec, którego rozpatrywana jest przez Komisję Etyki jakakolwiek sprawa. Na jego miejsce nie jest powoływana inna osoba aż do czasu zakończenia rozpatrywania sprawy.

§ 37

Komisja Etyki rozpatruje sprawy wobec członków PTPA opierając się na informacjach pochodzących od ich pacjentów, współpracowników i innych członków PTPA.

§ 38

Komisja Etyki w czasie rozpatrywania sprawy zobowiązany jest wysłuchać osobę, której sprawa dotyczy.

§ 39

W czasie rozpatrywania spraw dotyczących przestrzegania zasad etycznych przez członka PTPA, Komisja Etyki może zasięgnąć opinii niezależnego biegłego, spoza Towarzystwa, w zakresie etyki w psychoterapii. Za sporządzoną pisemną opinię przysługuje wynagrodzenie płacone ze środków PTPA.

§ 40

W przypadku uznania członka Towarzystwa za winnego naruszenia zasad etyki Komisja Etyki może skierować do niego pisemne upomnienie.

§ 41

W przypadku uznania członka Towarzystwa za winnego rażącego naruszenia zasad etyki Komisja Etyki może się zwrócić do Zarządu o pozbawienie członkostwa, tytułu członka honorowego, funkcji pełnionej w PTPA lub innych uprawnień nadanych przez PTPA.

§ 42

Zarząd Towarzystwa może tworzyć i znosić terenowe jednostki organizacyjne (oddziały, okręgi, koła).

 1. Władzami jednostki terenowej Towarzystwa są:
 • Zebranie Członków Zwyczajnych
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 1. Zebranie Członków Zwyczajnych terenowej jednostki organizacyjnej może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Do kompetencji Zebrania członków terenowej jednostki organizacyjnej należy wybór i odwoływanie członków jej Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz określanie kierunków ich działalności.

 1. Zwyczajne Zebranie Członków Zwyczajnych terenowej jednostki organizacyjnej zwołuje jej Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek terenowej Komisji Rewizyjnej, lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych terenowej jednostki organizacyjnej.
 2. Zebranie Członków Zwyczajnych terenowej jednostki organizacyjnej zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, zaś co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze. O Zebraniu Członków Zwyczajnych terenowej jednostki organizacyjnej Zarząd winien zawiadomić pisemnie, co najmniej 6 tygodni przed terminem zebrania.
 3. Jeżeli w pierwszym terminie Zebrania Członków Zwyczajnych terenowej jednostki organizacyjnej nie uczestniczy co najmniej połowa liczby jej członków, wówczas w drugim terminie uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin zebrania powinien być podany w zawiadomieniu i nie może być wyznaczony wcześniej, niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
 4. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej Towarzystwa jest jej najwyższą władzą w okresie między zebraniami jej członków.
  1. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej składa się nie więcej niż z sześciu członków. Zarząd wybiera spośród swojego grona sekretarza oraz skarbnika. Pracą Zarządu kieruje prezes.
  2. Do kompetencji Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej należy kierowanie działalnością jednostki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, jednak nie rzadziej, niż co dwa miesiące.
  3. Trzykrotna z rzędu nieusprawiedliwiona nieobecność w ciągu każdego roku kadencji powoduje automatyczną utratę mandatu członka Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej Towarzystwa.
  4. Jeżeli w toku kadencji liczba członków Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej pomniejszy się, Zarząd może uzupełnić swój skład z tym, że może to dotyczyć nie więcej niż 3. członków Zarządu.
  5. Komisja Rewizyjna terenowej jednostki organizacyjnej Towarzystwa składa się z 3. członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.
   1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej terenowej jednostki organizacyjnej należy kontrola jej działalności, występowanie do Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, składania Zebraniu Członków Zwyczajnych terenowej jednostki organizacyjnej sprawozdania ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu tej jednostki.
   2. Jeżeli w toku kadencji liczba członków Komisji Rewizyjnej terenowej jednostki organizacyjnej pomniejszy się, Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Członków Zwyczajnych terenowej jednostki organizacyjnej Towarzystwa, które w drodze tajnych wyborów uzupełni jej skład.
   3. Członkowie Komisji Rewizyjnej terenowej jednostki organizacyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach jej Zarządu.
   4. Władze terenowych jednostek organizacyjnych podlegają władzom krajowym Towarzystwa.
   5. Terenowe jednostki organizacyjne mogą uzyskiwać osobowość prawną. O nadaniu osobowości prawnej terenowej jednostce organizacyjnej decyduje Zarząd Towarzystwa.

Rozdział 5

Majątek Towarzystwa

§ 43

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

 1. Wpływy ze składek.
 2. Dotacje, darowizny, granty, spadki, zapisy.
 3. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 44

Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Towarzystwa składają łącznie dwie osoby w tym prezes lub wiceprezes oraz skarbnik lub upoważniony członek Zarządu.

Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy: prezesa i sekretarza Zarządu.

ROZDZIAŁ 6

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 45

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

W przypadku rozwiązania się Towarzystwa, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Towarzystwa.