Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

STATUT STOWARZYSZENIA

obowiązujący od 15.12.2022 roku

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGII ANALITYCZNEJ

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, zwane dalej Towarzystwem lub PTPA, jest stowarzyszeniem osób zawodowo wykorzystujących psychologię analityczną, będącą kierunkiem psychologii stworzonym przez C. G. Junga, do diagnozy i psychoterapii.

§2

 1. Towarzystwo działa w oparciu o przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 07.04.1989 r. (Dz. Ustaw z 2020 r. poz. 2261 z dalsz. zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.
 2. Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.

§3

 1. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.
 2. Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizowania celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§4

Towarzystwo nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu.

§5

Towarzystwo może używać pieczęci oraz znaku firmowego z danymi identyfikacyjnymi Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

§6

Działalność Towarzystwa opiera się przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków.

§7

Do posługiwania się tytułem „analityk jungowski” uprawnieni są jedynie członkowie Towarzystwa, którzy odbyli szkolenie prowadzone przez International Association for Analytical Psychology (dalej zwane IAAP) lub jeden z uznawanych przez IAAP instytutów szkoleniowych, zdali niezbędne egzaminy i po spełnieniu innych warunków (analiza własna, superwizja, staż) uzyskali certyfikat wydawany przez IAAP lub uznawany przez IAAP instytut szkoleniowy, a tym samy uzyskali wymagane potwierdzenie ich kwalifikacji zawodowych w zakresie psychoterapii i psychologii analitycznej.

Rozdział 2
Cele Towarzystwa

§8

Celem Towarzystwa jest:

 1. Promowanie psychologii analitycznej w Polsce i zagranicą.
 2. Popularyzacja wiedzy na temat psychologii analitycznej wśród osób zajmujących się psychoterapią i pomocą psychologiczną.
 3. Udzielanie różnych form wsparcia osobom intensywnie szkolącym się w psychologii analitycznej.
 4. Gromadzenie funduszy na działalność Towarzystwa.

§9

Cele Towarzystwa realizuje się w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie różnych form profesjonalnego szkolenia dla osób dążących do uzyskania zawodowych kwalifikacji z zakresu psychologii analitycznej.
 2. Utrzymywanie stałego kontaktu i współpracy z IAAP, Polską Radą Psychoterapii oraz innymi międzynarodowymi i krajowymi stowarzyszeniami o podobnych celach działania.
 3. Tworzenie oraz realizację programów z zakresu psychologii analitycznej z funduszy zewnętrznych oraz własnych.
 4. Prowadzenie (także na zlecenie) form nowatorskich i kreatywnych umożliwiających zastosowanie psychologii analitycznej w praktyce.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 6. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla lekarzy, psychologów, psychoterapeutów i innych osób zainteresowanych problematyką psychologii analitycznej.
 7. Udzielanie członkom Towarzystwa pomocy prawnej i zawodowej.
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również cudzoziemcy, bez względu na ich miejsce zamieszkania, a członkami wspierającymi – także osoby prawne lub jednostki organizacyjne niepodsiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, akceptujące cele statutowe Towarzystwa.
 2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna niepodsiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną działa w Towarzystwie poprzez swojego przedstawiciela.

§11

 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  • członków zwyczajnych
  • członków nadzwyczajnych
  • członków wspierających
  • członków honorowych

§12

 1. Członkiem zwyczajnym PTPA może być osoba fizyczna, która:
  a) ukończyła szkolenie prowadzone przez IAAP lub uznawany przez IAAP instytut szkoleniowy, zdała niezbędne egzaminy i uzyskała certyfikat wydany przez IAAP lub uznawany przez IAAP instytut szkoleniowy (zwana dalej analitykiem jungowskim)
  b) jest w trakcie szkolenia prowadzonego przez IAAP (zwana dalej routerem)
  c) ukończyła szkolenie prowadzone przez PTPA lub inny podmiot uznany przez PTPA z zakresu psychologii i psychoterapii analitycznej, zdała egzaminy organizowane przez PTPA lub uznane przez PTPA oraz uzyskała certyfikat psychoterapeuty wydany przez PTPA (zwana dalej psychoterapeutą), lub
  d) ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub lekarza oraz jest w trakcie szkolenia z zakresu psychologii analitycznej prowadzonego przez PTPA lub inny podmiot uznany przez PTPA i po 2 latach tego szkolenia zdała egzamin połówkowy (zwana dalej psychoterapeutą w szkoleniu), lub
  e) jest członkiem założycielem Towarzystwa.
 2. Członkiem nadzwyczajnym PTPA może być osoba fizyczna, która zadeklarowała wsparcie merytoryczne na rzecz Towarzystwa, akceptująca statutowe założenia Towarzystwa.
 3. Członkiem wspierającym PTPA może być osoba, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, lub rzeczową, akceptująca statutowe założenia Towarzystwa.
 4. Członkiem honorowym PTPA może być osoba fizyczna, która w wyjątkowy sposób przyczyniła się do rozwoju idei i realizacji celów Towarzystwa.

§13

 1. Członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających przyjmuje się na mocy uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i rekomendacji dwóch członków zwyczajnych oraz opłaceniu wpisowego.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§14

Prawa członków:

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  a) Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.
  b) Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
  c) Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa.
  d)Korzystać z pomocy Towarzystwa.
 2. Członkowie nadzwyczajni, wspierający i honorowi mają prawo:
  a) Zgłaszać Zarządowi wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa.
  b)Korzystać z pomocy Towarzystwa.

§15

Obowiązki członków:

 1. Uczestnictwo w pracach Towarzystwa.
 2. Przestrzeganie Statutu i uchwał władz Towarzystwa oraz opłacanie składek członkowskich.
 3. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

§16

Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§17

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości lub zdolności prawnej członka wspierającego.
 3. Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania Statutu Towarzystwa bądź uchwał Zarządu lub zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej 6 miesięcy, poprzedzonego pisemnym upomnieniem.
 4. Wykluczenia z Towarzystwa uchwałą Zarządu z powodu rażącego lub uporczywego nieprzestrzegania Statutu, uchwał władz Towarzystwa, regulaminów obowiązujących w Towarzystwie, w tym zasad etyki zawodowej.
 5. Osoba, której członkostwo ustało z powodów określonych w ust. 3 i 4, może odwoływać się od decyzji Zarządu dotyczącej ustania jej członkostwa w Towarzystwie. Odwołanie powinno być adresowane do Walnego Zebranie i złożone w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wydanej przez Zarząd decyzji. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji Zarządu.
 6. Pozbawienie godności członka honorowego następuje decyzją Zarządu. W odwołaniu ma zastosowanie ust. 5.

Rozdział 4
Władze Towarzystwa

§18

Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków Zwyczajnych Towarzystwa, zwane również Walnym Zebraniem.
b) Zarząd Towarzystwa, zwany również Zarządem.
c) Komisja Rewizyjna.
d) Komisja Etyki.

§19

 1. Kadencja wybieralnych Władz Towarzystwa trwa 3 lata.
 2. Wybór członków poszczególnych Władz odbywa się w głosowaniu jawnym. W uzasadnionych przypadkach może być zarządzone głosowanie tajne.
 3. Członków Władz Towarzystwa wybiera się spośród członków zwyczajnych Towarzystwa.

§20

Członkowie poszczególnych Władz Towarzystwa zobowiązani są do sumiennego przyjęcia mandatu i rzetelnego wypełniania obowiązków związanych z przyjmowaną funkcją.

§21

 1. Członkowie poszczególnych Władz Towarzystwa zobowiązani są wskazać Towarzystwu swój indywidualny adres pocztowy na potrzeby dokonywania przez Towarzystwo zawiadomień w sprawach, w których Statut przewiduje dokonywanie zawiadomień.
 2. Członkowie poszczególnych Władz Towarzystwa mogą wskazać Towarzystwu adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz złożyć wniosek o dokonywanie przez Towarzystwo zawiadomień, w sprawach, w których Statut przewiduje dokonywanie zawiadomień, poprzez ich przesyłanie na wskazany adres e-mail. W takiej sytuacji Towarzystwo będzie uprawnione do dokonywania zawiadomień, w sprawach, w których Statut przewiduje dokonywanie zawiadomień, wyłącznie poprzez ich przesłanie na wskazany adres e-mail.

§22

 1. Mandaty członków Władz Towarzystwa wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji
 2. Mandaty członków Władz Towarzystwa wygasają także na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu poszczególnych Władz Towarzystwa, a także w innych przypadkach wskazanych w Statucie.

Walne Zebranie

§23

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§24

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, a co 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

§25

 1. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków zwyczajnych Towarzystwa, wówczas w drugim terminie uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez obecnych członków zwyczajnych.
 2. Drugi termin Walnego Zebrania powinien być podany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu i nie może być wyznaczony wcześniej, niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie. Zasady tej nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany Statutu lub rozwiązania Towarzystwa.

§26

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.
 2. Ustalanie zasad gospodarowania majątkiem Towarzystwa.
 3. Podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 4. Wybór i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów) oraz określenie wysokości ich wynagrodzenia,
 5. Wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki.
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego.
 7. Nadawanie godności członka honorowego.
 8. Podejmowanie, na wniosek co najmniej 3/5 członków zwyczajnych, Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Etyki, uchwał w sprawach zmian Statutu lub rozwiązywania się Towarzystwa.
 9. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki.
 10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
 11. Uchwalanie i zmiany Kodeksu Etyki, uszczegóławiającego zasady etyki zawodowej obowiązujące w Towarzystwie.
 12. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz od decyzji Komisji Etyki.

§27

W sprawach, w których statut nie określa właściwości Władz Towarzystwa, kompetencja do podejmowania uchwał należy do Walnego Zebrania.

§28

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  a) Z własnej inicjatywy,
  b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Towarzystwa.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 8 (osiem) tygodni od dnia zgłoszenia przez uprawnione podmioty żądania lub wniosku.

§29

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania członkowie zawiadamiani są co najmniej 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zebrania pisemnie listem zwykłym wysłanym na adresy pocztowe lub w drodze elektronicznej na indywidualne adresy e-mail, które członkowie przekazali Towarzystwu.

§30

 1. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium, w skład którego wchodzą: Przewodniczący i dwaj członkowie.
 2. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest na okres trwania Walnego Zebrania przez członków zwyczajnych Towarzystwa w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 3. Członkiem Prezydium Walnego Zebrania nie może zostać członek ustępujących Władz.
 4. Prezydium ze swojego groma wybiera Przewodniczącego Prezydium.

§31

 1. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie nadzwyczajni i honorowi z głosem doradczym.
 2. Członkowie zwyczajni mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu osobiście lub poprzez swoich pełnomocników, umocowanych do reprezentacji w drodze pisemnego pełnomocnictwa.

§32

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych – w pierwszym terminie oraz zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.
 2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Prezydium.

Zarząd

§33

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami.
 2. Zarząd składa się z nie mniej niż 3 (trzech) a nie więcej niż 5 (pięciu) członków. O liczbie członków Zarządu decyduje każdorazowo w danej kadencji Walne Zebranie.
 3. Zarząd wybiera spośród swojego grona Sekretarza i Skarbnika.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§34

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa.
 2. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 3. Dysponowanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie.
 4. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
 5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 6. Zwoływanie Walnych Zebrań.
 7. Uchwalanie budżetu i planów działalności Towarzystwa.
 8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych
  i wspierających.
 9. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Szkoleniowej odpowiedzialnej za organizację, przeprowadzanie szkoleń i egzaminów prowadzonych przez PTPA.
 10. Ustalanie honorariów osób wykonujących czynności w związku z prowadzonymi szkoleniami, praktykami i egzaminami.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Komisję Szkoleniową.
 12. Wydawanie zaświadczeń o prawie posługiwania się tytułem „psychoterapeuty
  w szkoleniu”, certyfikatów psychoterapeuty oraz innych dokumentów wydawanych w związku ze szkoleniami i egzaminami prowadzonymi przez PTPA.
 13. Zatwierdzanie Regulaminu Szkolenia, Regulaminu Komisji Szkoleniowej
  i Regulaminu Komisji Certyfikacyjnej oraz uchwalanie innych regulaminów wewnętrznych.
 14. Podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazanych przez Statut do jego kompetencji.

§35

 1. Zarząd zbiera się na posiedzeniach w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Zarząd zbiera się na wniosek Prezesa lub co najmniej 2 członków Zarządu.
 3. Wszyscy członkowie Zarządu muszą być powiadomieni o posiedzeniu co najmniej na 1 dzień przed posiedzeniem, pisemnie listem zwykłym wysłanym na adresy pocztowe lub w drodze elektronicznej na indywidualne adresy e-mail, które członkowie przekazali Towarzystwu.
 4. W posiedzeniach z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki.

§36

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu.
 2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§37

 1. Oświadczenie woli w imieniu Towarzystwa składają łącznie 2 (dwaj) członkowie Zarządu – w tym Prezes lub Wiceprezes oraz Skarbnik lub upoważniony członek Zarządu. 2. Oświadczenia składne Towarzystwu mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.
 2. W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Towarzystwo reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej, wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.

§38

 1. Trzykrotna z rzędu nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu Zarządu lub pięciokrotna (nie kolejna) nieusprawiedliwiona nieobecność w ciągu każdego roku kadencji, powoduje automatyczną utratę mandatu członka Zarządu Towarzystwa.
 2. W przypadku gdy w toku kadencji liczba członków Zarządu pomniejszy się na skutek wygaśnięcia mandatów, Zarząd może uzupełnić skład Zarządu z tym, że może to dotyczyć nie więcej niż 4 członków Zarządu.
 3. W przypadku gdy w toku kadencji liczba członków Zarządu pomniejszy się o więcej niż 4 członków, Prezes Zarządu w terminie 30 dni zwołuje Nadzwyczajne Zebranie w celu uzupełnienia składu Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§39

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§40

Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od pozostałych Władz Towarzystwa, o uprawnieniach opiniodawczych, wnioskodawczych, nadzorczych i kontrolnych i nie podlega innym Władzom Towarzystwa w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

§41

Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.

§42

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 3. Wnioskowanie i zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§43

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§44

 1. Komisja Rewizyjna zbiera się na posiedzeniach w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosowanych decyzji, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej muszą być powiadomieni o posiedzeniu co najmniej na 1 dzień przed posiedzeniem, pisemnie listem zwykłym wysłanym na adresy pocztowe lub w drodze elektronicznej na indywidualne adresy e-mail, które członkowie przekazali Towarzystwu.

§45

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej.
 2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§46

W przypadku gdy w toku kadencji liczba członków Komisji Rewizyjnej pomniejszy się na skutek wygaśnięcia mandantów, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w celu uzupełnienia jej składu.

Komisja Etyki

§47

 1. Komisja Etyki składa się z 3 (trzech) członków.
 2. Komisja Etyki wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

§48

Do kompetencji Komisji Etyki należy:

 1. Ocena przestrzegania przez członków PTPA zasad etyki zawodowej, w tym rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem przez członków PTPA Kodeksu Etyki i postanowień Statutu w części dotyczącej etyki zawodowej;
 2. Dbanie o poprawność zasad etycznych obowiązujących w PTPA;
 3. Formułowanie zaleceń etycznych dla członków PTPA;
 4. Występowanie z wnioskami o zmiany w Statucie, szczególnie w części dotyczącej etyki;
 5. Występowanie z projektami zmian zasad etyki zawodowej. 

§49

 1. W przypadku gdy w toku kadencji liczba członków Komisji Etyki pomniejszy się, Komisja etyki może w to miejsce uzupełnić skład Komisji Etyki, z tym, że może to dotyczyć nie więcej niż 1 (jednego) członka jednocześnie.
 2. W przypadku gdy w toku kadencji liczba członków Komisji Etyki pomniejszy się
  o więcej niż 1 członka jednocześnie na skutek wygaśnięcia mandatów, Komisja Etyki wnioskuje do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w celu uzupełnienia jego składu.

§50

Pełnienie funkcji w Komisji Etyki nie ogranicza pełnienia innych funkcji w PTPA.

§51

Członkowie Komisji Etyki mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§52

Komisja Etyki zbiera się z częstością adekwatną do ilości rozpatrywanych spraw, gwarantując terminowość ich rozpatrzenia, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§53

 1. Decyzje Komisji Etyki zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Komisji Etyki.
 2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Etyki.

§54

 1. Rozpatrywanie każdej zgłoszonej do Komisji Etyki sprawy powinno rozpocząć się w czasie najbliższego zebrania Komisji Etyki i zakończyć w ciągu 6 miesięcy od dnia zebrania, na którym pierwszy raz była rozpatrywana sprawa.
 2. W przypadku niemożności dotrzymania terminu Komisja Etyki powinna sporządzić do Zarządu pisemny raport z uzasadnieniem oraz wskazać zakładany termin zakończenia rozpatrywania sprawy.

§55

Członek Komisji Etyki, wobec którego rozpatrywana jest jakakolwiek sprawa przez Komisję Etyki jest wyłączony od orzekania na czas rozpatrywania tej sprawy. W przypadku gdy z uwagi na brak kworum Komisja Etyki nie może podjąć uchwały, na miejsce członka wyłączonego od orzekania, na czas rozpatrywania jego sprawy, Komisja Etyki powołuje innego członka.

§56

Komisja Etyki rozpatruje sprawy wobec członków PTPA opierając się na informacjach pochodzących od ich pacjentów, współpracowników i innych członków PTPA.

§57

Komisja Etyki w czasie rozpatrywania sprawy zobowiązany jest wysłuchać osobę, której sprawa dotyczy.

§58

W czasie rozpatrywania spraw dotyczących przestrzegania zasad etycznych przez członka PTPA, Komisja Etyki może zasięgnąć opinii niezależnego biegłego, spoza Towarzystwa, w zakresie etyki w psychoterapii. Za sporządzoną pisemną opinię przysługuje wynagrodzenie płacone ze środków PTPA.

§59

W przypadku uznania członka Towarzystwa za winnego naruszenia zasad etyki zawodowej Komisja Etyki może skierować do niego pisemne upomnienie.

§60

W przypadku uznania członka Towarzystwa za winnego rażącego naruszenia zasad etyki zawodowej Komisja Etyki może się zwrócić do Zarządu o pozbawienie członkostwa, tytułu członka honorowego, funkcji pełnionej w PTPA lub innych uprawnień nadanych przez PTPA.

§61

 1. Komisja Etyki podejmuje decyzje, o których mowa w § 48, w pierwszej instancji.
 2. Od decyzji Komisji Etyki służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

Rozdział 5
Terenowe jednostki organizacyjne

§62

Zarząd Towarzystwa może tworzyć i znosić terenowe jednostki organizacyjne (oddziały, okręgi, koła).

§63

 1. Władzami terenowej jednostki organizacyjnej Towarzystwa są:
  a) Zebranie Członków danej terenowej jednostki organizacyjnej, zwane dalej także Zebraniem Członków,
  b) Zarząd danej terenowej jednostki organizacyjnej
  c) Komisja Rewizyjna danej terenowej jednostki organizacyjnej
 2. Kadencja wybieralnych Władz terenowej jednostki organizacyjnej trwa 3 lata. Wybór członków poszczególnych Władz odbywa się w głosowaniu jawnym.
 3. W uzasadnionych przypadkach może być zarządzone głosowanie tajne. Członków Władz terenowej jednostki organizacyjnej wybiera się spośród członków zwyczajnych. Mandaty członków Władz danej terenowej jednostki organizacyjnej wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji, a także na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu poszczególnych Władz Towarzystwa, a także w innych przypadkach wskazanych w Statucie.
 4. Do kompetencji Zebrania Członków danej terenowej jednostki organizacyjnej należy wybór, odwoływanie członków Zarządu tej jednostki oraz określenie wysokości ich wynagrodzenia, a także wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej tej jednostki oraz określanie kierunków ich działalności.
 5. Zebranie Członków danej terenowej jednostki organizacyjnej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zebranie Członków Zwyczajnych danej terenowej jednostki organizacyjnej zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, zaś co 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze. Nadzwyczajne Zebranie Członków danej terenowej jednostki organizacyjnej zwołuje Zarząd tej jednostki z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej tej jednostki, lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych terenowej jednostki organizacyjnej.
 6. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zebrania Członków danej terenowej jednostki organizacyjnej członkowie zawiadamiani są co najmniej 6 tygodni przed terminem Zebrania Członków pisemnie listem zwykłym wysłanym na adresy pocztowe lub w drodze elektronicznej na indywidualne adresy e-mail, które członkowie przekazali Towarzystwu.
 7. W Zebraniu Członków danej terenowej jednostki organizacyjnej biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie nadzwyczajni i honorowi z głosem doradczym. Członkowie zwyczajni mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu osobiście lub poprzez swoich pełnomocników, umocowanych do reprezentacji w drodze pisemnego pełnomocnictwa.
 8. Jeżeli w pierwszym terminie Zebrania Członków danej terenowej jednostki organizacyjnej nie uczestniczy co najmniej połowa liczby jej członków, wówczas w drugim terminie uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin zebrania powinien być podany w zawiadomieniu i nie może być wyznaczony wcześniej, niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
 9. Uchwały Zebrania Członków danej terenowej jednostki organizacyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych – w pierwszym terminie oraz  zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków zwyczajnych. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania Członków danej terenowej jednostki organizacyjnej. Przewodniczący Zebrania Członków danej terenowej jednostki organizacyjnej wybierany jest na okres trwania Zebrania Członków przez członków zwyczajnych w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 10. Zarząd danej terenowej jednostki organizacyjnej Towarzystwa jest jej najwyższą władzą w okresie między zebraniami jej członków.
 11. Zarząd danej terenowej jednostki organizacyjnej składa się nie więcej niż z 6 (sześciu) członków. O liczbie członków Zarządu decyduje każdorazowo w danej kadencji Zebranie Członków danej terenowej jednostki organizacyjnej. Zarząd wybiera spośród swojego grona sekretarza oraz skarbnika. Pracą Zarządu kieruje prezes.
 12. Członkowie Zarządu danej terenowej jednostki organizacyjnej mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 13. Do kompetencji Zarządu danej terenowej jednostki organizacyjnej należy kierowanie działalnością jednostki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, jednak nie rzadziej, niż co dwa miesiące. Uchwały Zarządu danej terenowej jednostki organizacyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 14. Trzykrotna z rzędu nieusprawiedliwiona nieobecność w ciągu każdego roku kadencji powoduje automatyczną utratę mandatu członka Zarządu danej terenowej jednostki organizacyjnej Towarzystwa. Jeżeli w toku kadencji liczba członków Zarządu danej terenowej jednostki organizacyjnej pomniejszy się, Zarząd może uzupełnić swój skład z tym, że może to dotyczyć nie więcej niż 3 (trzech) członków Zarządu.
 15. Komisja Rewizyjna danej terenowej jednostki organizacyjnej Towarzystwa składa się z 3 (trzech) członków, spośród których wybiera się Przewodniczącego.
 16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej danej terenowej jednostki organizacyjnej należy kontrola jej działalności, występowanie do Zarządu tej jednostki z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, składania Zebraniu Członków tej jednostki sprawozdania ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu tej jednostki. Uchwały Komisji Rewizyjnej danej terenowej jednostki organizacyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 17. Jeżeli w toku kadencji liczba członków Komisji Rewizyjnej danej terenowej jednostki organizacyjnej pomniejszy się, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zarządu danej terenowej jednostki organizacyjnej o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków tej jednostki w celu uzupełnienia jej składu.
 18. Członkowie Komisji Rewizyjnej danej terenowej jednostki organizacyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach jej Zarządu.
 19. Władze terenowych jednostek organizacyjnych podlegają władzom krajowym Towarzystwa.

§64

 1. Terenowe jednostki organizacyjne mogą uzyskiwać osobowość prawną.
 2. O tym czy dana terenowa jednostka organizacyjna będzie posiadała osobowość prawną decyduje Zarząd Towarzystwa w uchwale o powołaniu tej jednostki.
 3. Zarząd Towarzystwa pozostawia do dyspozycji terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną środki majątkowe wskazane w uchwale o utworzeniu tej jednostki, które stanowią jej majątek. Majątkiem danej terenowej jednostki organizacyjnej gospodaruje Zarząd tej jednostki.
 4. Oświadczenie woli w imieniu terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną składają łącznie dwaj członkowie Zarządu tej jednostki, w tym Prezes Zarządu.
 5. Uchwałę o rozwiązaniu terenowej jednostki organizacyjnej podejmuje Zebranie Członków tej jednostki większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwałę o rozwiązaniu terenowej jednostki organizacyjnej może podjąć także – na wniosek Zarządu Towarzystwa lub Komisji Rewizyjnej danej terenowej jednostki organizacyjnej, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniach terenowej jednostki organizacyjnej – Walne Zebranie Towarzystwa, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 6. W przypadku rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, jej majątek przekazuje się Towarzystwu, a w uchwale o rozwiązaniu powołuje się likwidatorów w celu przeprowadzania likwidacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa o stowarzyszeniach.

Rozdział 6
Majątek Towarzystwa

§64

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
  a) wpływy ze składek.
  b) dotacje, darowizny, granty, spadki, zapisy.
  c) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ 7

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§65

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiana Statutu w zakresie warunków nabywania członkostwa w Towarzystwie nie wpływa na przynależność do Towarzystwa ani rodzaj przynależności członków, którzy nabyli członkostwo przed zmianą Statutu.
 3. W przypadku rozwiązania się Towarzystwa, Walne Zebranie w uchwale zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła likwidatorów w celu przeprowadzania likwidacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa o stowarzyszeniach.