Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Kurs psychologii analitycznej i psychoterapii jungowskiej 2015-2019

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej (PTPA)

Program szkolenia

Organizator: Zarząd PTPA

Kierownik merytoryczny: dr Aleksandra Szczepaniak, certyfikowany analityk jungowski IAAP

Koordynatorzy kursu: Karol Domański, Łukasz Mańkowski

 

Założenia organizacyjno-programowe szkolenia

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej organizuje „kurs psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej”. Jest to czteroletnia szkoła, spełniająca przyjęte w naszym kraju oraz w społeczności międzynarodowej standardy kształcenia psychoterapeutów. Pierwszą edycję  niniejszego kursu zorganizowało Międzynarodowe Towarzystwo Psychologii Analitycznej w 1998 roku. Uczestnicy szkolenia powołali w 2001 roku Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej. Aż do 2010 roku kurs posiadał akredytację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2015 roku kurs posiada akredytację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej, zgodną z wymogami NFZ.

Szkolenie opiera się na modalności analitycznej, według psychologii stworzonej przez Carla Gustava Junga. Program szkolenia powstał w bliskiej współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Psychologii Analitycznej z siedzibą w Zurychu – organizacją atestującą szkolenie analityków jungowskich na całym świecie.

Organizacja kursu finansowana jest z opłat uczestników oraz z dofinansowania, które PTPA otrzymuje specjalnie w tym celu z Foundation for Advancement of Jungian Psychology (FAJP). Dzięki temu możemy zaoferować uczestnictwo kadry zagranicznej, złożonej z najbardziej znanych, kompetentnych i doświadczonych analityków jungowskich z całego świata, przy zachowaniu atrakcyjnych warunków finansowych.

Bazę kliniczną szkolenia stanowi Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (Szpital Tworkowski) w Pruszkowie. MSCZ jest współpracownikiem PTPA przy organizacji kursu.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Osób chcących zdobyć zawód i kompetencje psychoterapeuty, w tym również osób już pracujących z ludźmi: pedagogów, lekarzy, psychologów, itp.
 • Psychoterapeutów, chcących rozwinąć swoje kompetencje w podejściu jungowskim
 • Osób, chcących w przyszłości szkolić się w celu uzyskania kwalifikacji analityka jungowskiego.

Osoby już posiadające certyfikat psychoterapeuty nie będą musiały ponownie przechodzić modułu podstaw psychoterapii, a jedynie moduł psychologii analitycznej oraz tzw. „łącznik”, mający na celu konwersję posiadanej wiedzy do zrozumienia punktu widzenia analitycznego.

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz doświadczenie kliniczne, umożliwiające mu rzetelne i zgodne z międzynarodowymi i krajowymi normami wykonywanie zawodu psychoterapeuty w modalności analitycznej (jungowskiej).

Kompetencje zawodowe uczestnika

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów pośrednich i końcowych uczestnik zdobędzie kompetencje zawodowe psychoterapeuty i będzie zdolny do samodzielnego prowadzenia psychoterapii rozumianej zarówno jako krótko i długoterminowe świadczenie zdrowotne skierowane do osoby cierpiącej na szeroką gamę zaburzeń psychicznych, jak i metody samopoznania i samorozwoju. Będzie potrafił zaburzenia te zdiagnozować zgodnie z obowiązującymi normami oraz rozpoznać przypadki wymagające konsultacji z lekarzem psychiatrą. Otrzyma certyfikat „psychoterapeuty jungowskiego”, wydany przez PTPA oraz będzie mógł starać się o certyfikaty zewnętrznych podmiotów certyfikujących psychoterapeutów zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Prezesa NFZ oraz Ministra Zdrowia oraz o inne dyplomy zawodowe, takie jak Europejski Certyfikat Psychoterapii. Ponadto ukończenie szkolenia będzie umożliwiało otwarcie drogi do uzyskania międzynarodowego certyfikatu analityka jungowskiego, zgodnego z wymaganiami Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (IAAP).

Części składowe szkolenia

 • Kurs – część podstawowa 2 lata + część zaawansowana 2 lata (760 godzin)
 • Indywidualna analiza treningowa (minimum 250 godzin) prowadzona przez analityka jungowskiego certyfikowanego w IAAP (Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii Analitycznej lub psychoterapeutę jungowskiego, posiadającego certyfikat wydany przez PTPA oraz przez jedno z polskich towarzystw akredytujących psychoterapeutów (PTP, SNP PTP, PTPK, PFP).
 • Superwizja indywidualna i grupowa (minimum 150 godzin) prowadzona przez certyfikowanego analityka jungowskiego, posiadającego rekomendację superwizora ze strony IAAP. Dopuszczamy możliwość spełnienia do 50 godzin superwizji we współpracy z superwizorem certyfikowanym przez PTPK, pracującym w innej, niż psychologia analityczna, modalności.
 • Staż psychoterapeutyczny w zaakceptowanym ośrodku (minimum 400 godzin)

Proces kwalifikacyjny i egzaminy:

 • Autobiografia psychologiczna, CV, list intencyjny
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Po pierwszym roku – samoocena i rozmowa
 • Po 2. roku – praca pisemna, rozmowa kwalifikacyjna do części zaawansowanej
 • Po 4. roku – samoocena, praca dyplomowa, egzamin

Elementy kursu (razem 745 godzin: 445h teoria, 300h kształcenie umiejętności)

 • Moduł psychologii analitycznej (195h teorii, kształcenie umiejętności 90h, razem 285h)
 • Moduł psychoterapii jungowskiej (240 godzin) składający się z następujących elementów:
  • Moduł podstaw terapii – nieobowiązkowy dla kursantów już posiadających certyfikat psychoterapeuty (165h: teoria 55h, kształcenie umiejętności 110h)
  • Łącznik – specyfika podejścia jungowskiego do psychoterapii – obowiązkowy dla wszystkich (75h: teoria 35h, kształcenie umiejętności 40h)
 • Inne główne podejścia w psychoterapii (120 godzin: 60h teoria, 60h kształcenie umiejętności)
 • Moduł uzupełniający medyczny (50 godzin) – dla osób o wykształceniu innym niż medyczne
 • Moduł uzupełniający podstaw psychologii (50 godzin) – dla osób o wykształceniu innym, niż psychologiczne

Całkowity czas treningu PTPA: 1545 godzin

Po drugim roku szkolenia kursant posiada status “osoby ubiegającej się o certyfikat psychoterapeuty”.

 

Niektórzy prowadzący zajęcia w kursie

prof. Henry Abramowitch, prezes Israel Institute of Jungian Psychology, Medical Education, Sackler School, Tel Aviv University, certyfikowany analityk i superwizor jungowski IAAP
Misser Berg, sekretarz honorowy International Association for Analytical Psychology, certyfikowany analityk i superwizor jungowski IAAP
prof. Joe Cambray, były prezes International Association for Analytical Psychology, Harvard
Medical School, certyfikowany analityk i superwizor jungowski IAAP
Ann Kutek, certyfikowany analityk i superwizor jungowski IAAP, członek  British Association for Psychotherapy
Joerg Rasche, German Association of Analytical Psychology laureat Złotego Krzyża Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, certyfikowany analityk i superwizor jungowski IAAP
Regina Renn, certyfikowany analityk i superwizor jungowski IAAP, koordynator grupy superwizyjnej PTPA w Polsce
prof. Andrew Samuels, prezes United Kingdom Council for Psychotherapy, University of Essex, certyfikowany analityk i superwizor jungowski IAAP
Dr Jelena Sladojevic-Matic, certyfikowany analityk i superwizor jungowski IAAP
prof. Erel Shalit, były prezes Israel Society for Analytical Psychology, Bar Ilan University, certyfikowany analityk i superwizor jungowski IAAP
Dr Murray Stein, były prezes International Association for Analytical Psychology i International School of Analytical Psychology w Zurychu, założyciel Instytutu C. G. Junga w Chicago i Międzyregionalnego Stowarzyszenia Analityków Jungowskich

Moduł psychologii analitycznej (195h teorii, kształcenie umiejętności 90h, razem 285h)

 1. Proces grupowy – trening interpersonalny (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Wprowadzenie do procesu grupowego oraz jego interpretacji na poziomie świadomym i nieświadomym.. Konstelacja kompleksów i archetypów. Tworzenie bezpiecznej formuły wymiany, budowa zaufania, klauzule poufności. Etyka pracy indywidualnej i grupowej.

 1. Historia psychologii analitycznej. Jungiści i postjungiści (teoria 15h)

Krótka historia koncepcji nieświadomości. Poprzednicy Junga: Charcot, Janet, psychoanaliza Freuda. Rozwój teorii Junga – teoria kompleksów, typów, archetypów, unus mundus. Najważniejsze postacie w ruchu jungowskim ; M. Luise von Franz, Neumann, J. Hillman, M. Fordham. Postjungiści – trzy szkoły, trzy ścieżki ; szkoła rozwojowa, klasyczna i archetypowa.

 1. Struktura i dynamika psychiki (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Psychika jako system względnie zamknięty. Świadomość, nieświadomość osobowa i zbiorowa, warstwa psychoidalna. Podmioty aktywności psychicznej – ego, kompleks , jaźń. Dualizm świata psychicznego i jego procesowy charakter. Napięcie pomiędzy przeciwieństwami jako motor działania. Progresja i regresja, ekstrawersja i introwersja. Redukcjonistyczny i teleologiczny punkt widzenia. Psychologia analityczna w działaniu. Teoria w opisie przypadku.

 1. Ego i persona. Oś Ego-Jaźń (teoria 15h)

Ego jako centrum pola świadomości. Rozwój ego.  Ego a kompleks autonomiczny. Persona jako sposoby funkcjonowania w rolach społecznych. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu ego i persony. Koncepcja osi – ego jaźń Edingera Relacje ego z jaźnią i zakłócenia na osi. Wyobcowane ego i inflacja ego.

 1. Rozwój osobowości. Etapy życia (teoria 15h)

Rozwój osobowości w przebiegu życia. Fazy rozwojowe. Rola kryzysu. Progresja i regresja. Faza biologiczna i kulturowa. Faza przygotowania do śmierci. Niebezpieczne przejścia – dojrzewanie i kryzys wieku średniego. Terapia i analiza na poszczególnych etapach rozwoju.

 1. Typy psychologiczne (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Jungowska teoria typów i jej współczesne modyfikacje (John Beebe). Pojęcie ekstrawersji i introwersji oraz typów funkcjonalnych. Typ psychologiczny jako forma przystosowania. Nieświadomy proces kompensacyjny. Typ psychologiczny a postawa terapeutyczna/analityczna. Bilans osobisty. Typy psychologiczne a terapia par. Interpretacja marzeń sennych w kontekście teorii typów.

 1. W poszukiwaniu znaczenia. Symbol i funkcja transcendentna (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

W poszukiwaniu znaczenia – symbol i obraz. Symbol a znak i alegoria Wieloznaczność i wielofunkcyjność. Symbol jako psychopompos. Przeciwieństwa i kompensacja. Analiza i terapia jako rozwój zdolności do symbolizowania. Funkcja transcendentna jako najważniejszy czynnik rozwoju psychicznego, umożliwiający znalezienie drogi pomiędzy przeciwieństwami. Symbol i metafora w procesie analitycznym.

 1. Archetypy (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Jungowska teoria archetypów i nieświadomości zbiorowej. Hillman i szkoła archetypowa. Biologiczne i kulturowe aspekty archetypu. Warstwa psychoidalna. Archetyp jako jądro kompleksu. Wielowarstwowość archetypu – od warstwy indywidualnej do psychoidu. Podstawowe archetypy – persona, cień, Anima/Animus, Stary Mędrzec/ Wielka Matka, Jaźń, Archetyp Wędrowca i Uzdrowiciela.

 1. Sztuka amplifikacji część 1. – praca z symptomami, sny i kompleksy. Aktywna imaginacja (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Sztuka amplifikacji (poszerzania znaczenia), amplifikacja a skojarzenia. Praca z symptomami, snami i kompleksami. Wstęp do metody aktywnych wyobrażeń. Cyrkumambulacja czyli okrążanie znaczenia. Zajęcia warsztatowe na materiale własnym oraz przy użyciu filmu, sztuki oraz literatury.

 1. Jungowska praktyka kliniczna (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Psychoterapia i analiza jungowska : relacja analityczna, rola terapeuty na różnych etapach terapii. Dialog, kierowanie, współpraca, wymiana. Postawa analityczna. Kozetka czy fotel. Projekcje archetypowe. Kairos i temenos. Jungowski schemat relacji. Ranny uzdrowiciel. Analityk /terapeuta w snach.

 1. Cień. Archetyp Trickstera (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Cień i jego kompensacyjny charakter. Cień osobowy i kolektywny. Ego i Cień, Persona i Cień, Kompleksy i Cień. Funkcja niższa. Symbolika Cienia. Archetyp Trickstera i jego rola w procesie przemiany. Trickster jako doświadczenie psychiczne. Zajęcia warsztatowe na materiale własnym.

 1. Anima/Animus; Tożsamość płciowa (teoria 15h)

Jungowska koncepcja syzygiów i jej współczesne rozumienie. Anima/Animus w snach, baśniach, literaturze i filmach. Rola Animy/Animusa w rozwoju. Anima/Animus w procesie terapeutycznym /analitycznym. Kulturowe aspekty tożsamości płciowej i ich wspóczesne przemiany. Koncepcja Animusa a feminizm.

 1. Proces indywiduacji, Jaźń jako przewodnik (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Proces indywiduacji. Indywiduacja w znaczeniu węższym (jako świadomy proces) i szerszym (jako proces nieświadomy i autonomiczny.) Indywiduacja jako proces spiralny (progresja i regresja). Indywiduacja a kryzys. Indywiduacja i nerwica.  Patologiczny aspekt procesu indywiduacji (schizofrenia). Jaźń jako przewodnik. Proces indywiduacji w snach i aktywnych wyobrażeniach.

 1. Sztuka amplifikacji część2. – baśnie, mity, sztuka, literatura i film (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Sztuka amplifikacji – baśnie, mity, sztuka, literatura i film. Jungowska fenomenologia ducha w baśniach, baśnie w koncepcjach szkoły klasycznej (M.Luise von Franz, M. Jacobi), mity i psychologia archetypowa (Hillman). Obraz jako forma wyrazu – jungowskie rozumienie sztuki. Literatura i film jako wyraz ducha kolektywnego (Campbell). Zajęcia warsztatowe.

 1. Alchemia (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Alchemia jako studium nieświadomości. Symbolika alchemiczna. Alchemia jako metafora relacji analitycznej. Alchemia jako wyraz procesu wglądowego.

 1. Synchroniczność i finalistyczny punkt widzenia (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Synchroniczność i finalistyczny punkt widzenia. Zasada synchroniczności jako uzupełnienie zasady przyczynowości. Synchroniczność jako element procesu analitycznego. Obraz, symptom, symbol, zjawiska synchroniczne . Koncepcja Junga i J. Cambraya. Finalistyczny punkt widzenia i zasada celowości oraz pełnej rzeczywistości wszelkich zjawisk psychicznych jako podstawy klinicznego rozumienia procesu psychicznego.

 1. Duchowość jako funkcja psyche. Duchowość w praktyce klinicznej (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Poszukiwanie wyschniętych źródeł. Psychologia a religia. Indywiduacja a duchowość. Dotknięcie niepoznanego a proces przemiany.

 1. Zraniony uzdrowiciel (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Analityk/ terapeuta jungowski i jego pacjent. Rola terapeuty/analityka, poziomy relacji analitycznej i niebezpieczeństwa płynące z tej pracy. Rola terapii/analizy własnej i superwizji. Niebezpieczeństwo projekcji archetypowej. Pułapki nieświadomości. Warsztaty oparte na pracy z samym sobą.

 1. Sztuka amplifikacji część 3 (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Podsumowanie informacji na temat jednej z najważniejszych metod pracy jungowskiej. Amplifikacja, asymilacja, integracja i interpretacja. Wielość poziomów interpretacyjnych. Proces analizy i syntezy. Interpretacja jako jedna z wielu hipotez.

 1. Borderline, narcyzm i archetypowe mechanizmy obronne Jaźni (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Wprowadzenie do jungowskiego rozumienia psychopatologii. Obrony Jaźni, Borderline, narcyzm, teoria archetypowych obron jaźni R. Kalscheda, jungowskie i postjungowskie podejście do traumy

 

Łącznik (75h: teoria 35h, kształcenie umiejętności 40h)

 1. Psychopathologia i psychoterapia: porównanie podejścia jungowskiego i psychiatrycznego. Część I (teoria 15h)

DSM-IV; ICD-10 a obraz psychopatologiczny, jaki się z nich wyłania. Psychopatologia jungowska jako deskryptywny opis mechanizmów psychopatologicznych, podejście do leczenia farmakologicznego oraz innych form terapii.

 1. Psychopathologia i psychoterapia: porównanie podejścia jungowskiego i psychiatrycznego. Część II (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Psychopatologia i norma jako punkty wyjścia do pracy psychoterapeutycznej,  Rozumienie psychopatologii w ujęciu jungowskim. Rys historyczny i współczesne różnice w obrębie szkół (podejście rozwojowe, klasyczne i archetypowe). Umiejętność opisu przypadku w odniesieniu do obowiązujących systemów klasyfikacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem ICD-10) I według kanonów współczesnej teorii jungowskiej.

 1. Wprowadzenie do sztuki analizy i terapii (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Setting, więź analityczna, przestrzeń w analizie. Różnice w podejściach związane z poszczególnymi szkołami.

 1. Analiza i psychoterapia (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Podobieństwa i różnice. Rola analityka/terapeuty na poszczególnych etapach pracy analitycznej/psychoterapeutycznej. Studia przypadków – wykorzystanie opisanych czy sfilmowanych przykładów pracy analitycznej czy psychoterapeutycznej w konwencji analitycznej.

 1. Rozumienie pacjenta. Jungowski punkt widzenia (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Rozumienie pacjenta w ujęciu psychologii Junga.Rozumienie pacjenta przez pryzmat różnych teorii, stworzonych przez C.G. Junga. Kontynuatorzy Junga : M. Luise von Franz, E. Neumann, M. Fordham. Rozumienie pacjenta w ujęciu twórcy psychologii archetypowej J. Hillmana. Pacjent i jego analityk/psychoterapeuta.

 

Moduł psychoterapii (165h: teoria 55h, kształcenie umiejętności 110h)

 1. Etyka psychoterapii i zawodów pomagających (teoria 15h)

Zasady etyczne obowiązujące w psychoterapii i innych profesjach związanych z pomocą (medycyna, pomoc społeczna, pedagogika, etc.) Przedstawienie i omówienie kodeksów etycznych – kodeks IAAP, PTPA, PTPK, Kodeks Etyki Lekarskiej. Najczęściej spotykane problemy etyczne – problemy w relacji psychoterapeuta/analityk- pacjent, problemy etyczne w superwizji, problemy w relacjach koleżeńskich i w obrębie towarzystw.

 1. Analityczna koncepcja niepokoju i depresji (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Lęk i depresja w ujęciu finalistycznego punktu widzenia (pozytywny aspekt lęku i depresji) Depresja jako zatamowanie energii i zakłócenia na osi ego – jaźń. Koncepcja depresji Junga i Hillmana; Lęk i depresja a świadomość. Zaburzenia lękowe jako droga rozwojowa. Lęk jako katalizator przemiany.

 1. Psychoterapia zaburzeń (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Wprowadzenie do psychoterapii różnych zaburzeń (nerwica, psychoza, uzależnienia, zaburzenia somatyczne, zaburzenia afektywne i zaburzenia osobowości) w różnych fazach życia (dzieciństwo, dorosłość, starość). Metody pracy i rozmaitość podejść w zależności od przyjmowanych założeń (różne szkoły w obrębie jungizmu, możliwość zastosowania podejścia analitycznego. Szkoła Jamesa Hillmana.

 1. Ocena kliniczna, rozumienie pacjenta (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Systemy oceny stanu psychicznego. Głębokość zaburzenia. Diagnoza a rozumienie pacjenta. Psychopatologia czy norma jako punkt wyjścia. Farmakoterapia i psychoterapia.

 1. Spotkanie analityczne. Projekcja. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Koncepcja relacji analitycznej M.Jacobiego. Temenos i keiros. Przestrzeń analityczna. Projekcje archetypowe. Przeniesienie I przeciw-przeniesienie – różne koncepcje; różne szkoły, rys historyczny, podejście współczesne. Przeniesienie według szkoły londyńskiej – J. Wiener. Przeniesienie w myśł teorii emergencji (J. Cambray)

 1. Kontrakt terapeutyczny (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Kontrakt terapeutyczny/kontrakt analityczny. Częstotliwość i zasady spotkań. Kozetka czy fotel? Problem płatności. Początek i zakończenie terapii. Inne aspekty kontraktu terapeutycznego.

 1. Nerwica (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Fenomenologia procesu neurotycznego. Pozytywny aspekt nerwicy. Znaczenie nerwicy. Nerwica- terapia, analiza, indywiduacja, objaw, symbol, sen, kompleks, metafora.

 1. Diagnoza w psychoterapii, ewaluacja procesu terapeutycznego (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Znaczenie diagnozy w psychoterapii/analizie jungowskiej. Tworzenie i weryfikacja hipotez. Próba uchwycenia procesu, a nie stanu. Norma i psychopatologia. Symptomy i ich aspekt rozwojowy. Diagnoza psychiatryczna a diagnoza psychologiczna.

 1. Interwencje (kształcenie umiejętności 15h)

Postepowanie w stanach ostrych. Interwencja a interpretacja. Konieczność zawieszenia terapii. Umiejętność oceny stanu zagrożenia życia (depresja, guzy mózgu, psychozy). Metody współpracy z innymi specjalistami . Praca w służbie zdrowia, praktyka prywatna. Superwizja trudnych przypadków.

 1. Praca w grupach i terapia rodzinna (kształcenie umiejętności 15h)

Warsztaty – praca z parami, rodzinami, praca grupowa. Jungowska koncepcja pracy z parami i rodzinami – teoria typów. Praca z grupami – śnienie społeczne, matryca. Umiejętność pracy z nieświadomymi procesami – trudności i niemożności.

 1. Społeczne i kulturowe aspekty psychoterapii (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Kompleksy kulturowe i ich wpływ na proces terapeutyczny/analityczny. Praca z mniejszościami (inne pochodzenie, religia, orientacja seksualna). Praca analityczna/terapeutyczna  w języku obcym. Wyzwania współczesności – praca poprzez Skype.

 

Pozostałe główne podejścia w psychoterapii (po 30 godzin)

W tym module odbywają się zajęcia przedstawiające pozostałe kierunki psychoterapii. Nie organizuje się osobnych zajęć dla psychoanalizy i szkoły psychodynamicznej, ponieważ są one częścią kształcenia w powstałej z psychoanalizy modalności analitycznej, a w szczególności jej brytyjskiego nurtu „rozwojowego”, zapoczątkowanego przez Michaela Fordhama, a opartego na połączeniu klasycznej psychologii jungowskiej z psychoanalizą Zygmunta Freuda oraz neopsychoanalizą Melanie Klein, Harryego Guntripa, Erika Eriksona, Michaela Winnicotta, Heinza Kohuta, Harryego Sullivana Wilfreda Biona i Ronalda Fairbairna.

 Terapia behawioralno-poznawcza (30 godzin, w tym 15h teoria, 15h kształcenie umiejętności)

 1. Szkoła systemowa (30 godzin, w tym 15h teoria, 15h kształcenie umiejętności)
 2. Szkoła humanistyczna i egzystencjalna (30 godzin, w tym 15h teoria, 15h kształcenie umiejętności)
 3. Podejście integracyjne (30 godzin, w tym 15h teoria, 15h kształcenie umiejętności)

 

Podstawy medycyny dla osób z wykształceniem innym niż medyczne (50h)

Prowadzący:

Dr n. med. Dr Jerzy Olas, lekarz psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta PTPK

Lek. med. Piotr Szczepaniak, specjalista psychiatra.

 

Podstawy psychologii dla osób z wykształceniem innym niż medyczne (50h)

Prowadzący:

Dr. n. med. Jonatan Britmann, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTPK

 

Bibliografia

Butler J. (2014). Archetypal Psychotherapy. London New York, RoutledgJung, C.G. (1992).

Cambray, J. (2009) Synchronicity: Nature & Psyche in an Interconnected Universe, College Station, Texas A&M Press.

Cambray, J. and Carter, L. (2004) edits.  Analytical Psychology: Contemporary Perspectives in Jungian Analysis , Hove and New York: Brunner Routledge.

Edinger E. (1992) Ego and Archetype, Boston& London, Shambhala

Ellenberger,H.F. (1970). The Discovery of the Unconscious: The History and Evolution of Dynamic Psychiatry. New York: Basic Books.

Fierz.H (1991) Jungian Psychiatry. New York, Daimon Books

Guggenbühl-Craig A. (1998) Power in Helping Professions, New York: Spring Publications.

Hall. J (1991) Patterns of Dreaming. Jungian Techniques in Theory and Practice, Boston& London: Shambala.

Hillman J (1980) Facing the Gods.Dallas Texas

Hillman J ( 1989) Blue Fire ,New York: Harper Perennial

Hillman J. (1979): Puer Papers. Irving.Texas : Spring Publications.Inc

Hillman J. (1992): Re-Visioning Psychology. New York : Harper Collins Publishers.

Hillman J.(1996): Dream and the Underworld, New York: Harper Perennial

Jacobi J. (1965)  Complex/Archetype/ Symbol in the Work of C.G. Jung. Princeton: Princeton University Press.

Jacoby M. ( 1984) The Analytic Encounter Transference and Human Relationship. Studies in Jungian Psychology. Montreal, Inner City Books.

Jung C,G O naturze kobiety. Poznań: Brama — Książnica Włóczęgów i Uczonych.

Jung C.G ( 2012) The Red Book. Liber Novus, New York, London, W.W Norton& Company

Jung C.G (1989): Sychroniczność in: Rebis czyli kamień filozofów. Warszawa : PWN

Jung C.G (1993): Wspomnienia, sny, myśli, Warszawa: Wydawnictwo Wrota-Wydawnictwo KR.

Jung C.G (1995): CW.5: Symbole przemiany, Warszawa: Wydawnictwo Wrota

Jung C.G (2002): Analiza marzeń sennych. Seminaria. Warszawa: Wydawnictwo KR

Jung C.G (2005): CW.8 : The Structure and Dynamics of Psyche London and Henley. Routledge & Kegan Paul

Jung C.G (2007): CW.16 :The Practice of Psychotherapy.

Jung, C.G. (1997). Typy psychologiczne. Warszawa: Wrota KR.

Kalsched D. (2005): The Inner World of Trauma Archetypal Defences of the. Personal Spirit. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group

Kirsch,T. (2000) The Jungians. New York: Routledge.

Meyer R. (2003)  Psychopatologia. Jeden przypadek – wiele teorii. Gdańsk; Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Neumann E (1974): The Great Mother. An Analysis of the Archetype .New York: Princeton University Press

Neumann E.(1973) The Origins and History of Consciouness.Princeton University Press

Perera S.B. (1986) :  The Scapegoat Complex. Toward a Mythology of Shadow and Guilt, Toronto: Inner City Books

Pużyński S. (red) (2000) klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków- Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo medyczne Vesalius Instytut Psychiatrii I Neurologii

Samuels, A., Shorter, B., Plaut, F. (1994). Krytyczny słownik analizy jugowskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza UNUS.

Seligman M, Walker E, Rosenhan D. (2003) Psychopatoogia, Poznań; wydawnictwo Zysk&S-ka

Shalit E., Swift Furlotti (red) (2013) The Dream and Its Amplification, , NewYork, Montreal, Fisher King Press.

Shalit E.(2002 ): Complex: Path of Transformation from Archetype to Ego. Toronto: Inner City Books

Shamdasani,S. (2003)  Jung and the Making of Modern Psychology: The Dream of Science. Cambridge: Cambridge University Press

Singer T, Kimbles S.L (editors) (2010): The Cultural Complexes .Contemporary Jungian Perspectives on Psyche and Society, London and New York ; Routledge Taylor and Francis Group

Von Franz,M.L. (1978)  An Introduction to the Interpretation of Fairy tales, Dallas: Spring Publications.

Wciórka J (red ) (1999) ICD-10 Zaburzenia psychiczne u osób dorosłych. Opisy przypadków klinicznych, Gdańsk: Medical Press

Wiener J. (2009). The Therapeutic Relationship. Texas: Texas&M University Press, College Station